รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการทั้งหมด    
Loading...


รหัส ชื่อสถานพยาบาล จำนวนคน จำนวนครั้ง OPD
Refer
Admit Death ใบสั่งยา LAB
(คน)
อายุรกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม กุมาร สูติ-นรี คลินิกอื่นๆ แผนไทย ErrOvstist.
Export_code
ErrOvstost.
Export_code
Nemo
Version
Active %